05/10/2018
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam năm 2018, Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ phối họp với Công đoàn Đại học Quôc gia TP.HCM tổ chức Hội thi “Công chức, viên chức, người lao động ĐHQG-HCM hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam” theo ké hoạch sau: