I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ 

1. Tên đơn vị: 
Phòng Thanh tra - Pháp chế - Sở hữu trí tuệ

(theo Quyết định số 390/QĐ-XHNV-TCCB, ngày 31/5/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV về việc đổi tên Phòng Thanh tra - Pháp chế thành Phòng Thanh tra - Pháp chế - Sở hữu trí tuệ trực thuộc Trường Đại học KHXH&NV)


2. Tên trước đây: 

- Từ tháng 04/2007 đến tháng 12/2012: Ban Thanh tra Đào tạo (theo Quyết định số 10/QĐ-TCHC, ngày 02/4/2007 của Hiệu trưởng); 
- Từ tháng 12/2012 đến tháng 04/2015: Phòng Thanh tra Giáo dục (theo Quyết định số 810/QĐ-TCHC, ngày 28/12/2012 của Hiệu trưởng);

- Từ tháng 04/2015 đến tháng 05/2016: Phòng Thanh tra - Pháp chế (theo Quyết định số 283/QĐ-TCHC, ngày 20/4/2015 của Hiệu trưởng);

3. Cơ quan chủ quản: Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG TP. HCM 

4. Địa chỉ của đơn vị: Phòng B105, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM 

5. Thông tin liên hệ: 
* Điện thoại: (028) 38.291.607 (bấm số nội bộ: 123)
* E-mail: ttpc@hcmussh.edu.vn 
* Website: http://ttpc.hcmussh.edu.vn/

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Căn cứ theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức thanh tra - pháp chế - sở hữu trí tuệ trong Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 412/QĐ-ĐHQG. Ngày 13/5/2015 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh), Phòng Thanh tra - Pháp chế - Sở hữu trí tuệ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

A. Trong lĩnh vực công tác thanh tra
1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó theo quy định của pháp luật; 
2. Thanh tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của thủ trưởng đơn vị; 
3. Giúp thủ trưởng đơn vị thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; 
4. Giúp thủ trưởng đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;  
5. Làm đầu mối giúp thủ trưởng đơn vị phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra; 
6. Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra; công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị theo yêu cầu của thủ trưởng đơn vị và Thanh tra cấp trên; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục;
7. Thực hiện nhiệm vụ khác do thủ trưởng đơn vị giao.

B. Trong lĩnh vực công tác pháp chế 
1. Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn, giúp thủ trưởng đơn vị về những vấn đề pháp lý của đơn vị; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị; của cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học;
2. Giúp thủ trưởng đơn vị chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
3. Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với văn bản do các phòng, ban, bộ phận khác của đơn vị soạn thảo trước khi trình người có thẩm quyền ký ban hành;
4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nội quy, quy chế của các cơ quan liên quan cho cán bộ, viên chức, nhân viên, giảng viên và người học;
5. Phối hợp với các bộ phận chức năng có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi đơn vị;
6. Chủ trì phối hợp với các bộ phận có liên quan giúp thủ trưởng đơn vị theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của đơn vị; 
Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của đơn vị;
7. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế với thủ trưởng đơn vị và Ban Thanh tra – Pháp chế ĐHQG-HCM theo quy định;
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do thủ trưởng đơn vị giao./.

 

C. Trong lĩnh vực công tác sở hữu trí tuệ

1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng rà soát, khai thác và quản trị tài sản trí tuệ trong phạm vi Trường;

2. Tham gia thực hiện các hoạt động về sở hữu trí tuệ, hỗ trọ cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.