Hướng dẫn thanh toán số giờ giảng vượt định mức

Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Hiện nay theo quy định tại Điều 1, Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập; còn nhà giáo giảng dạy ở Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện không thuộc đối tượng áp dụng tính hưởng chế độ trả lương dạy thêm giờ quy định tại Thông tư này. Xin hỏi, để bảo đảm chế độ cho Ban Giám đốc và các giáo viên, đơn vị của tôi nên thanh toán chế độ vượt giờ theo quy định nào? Nếu đơn vị tôi vận dụng tiết e, điểm 1.1, khoản 1, Điều 3 thông tư 39/2010/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, làm cơ sở vận dụng vào Thông tư 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC để thanh toán chế độ cho Ban Giám đốc và các giáo viên thì được không?

Người hỏi Ngô Văn Ba

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại điểm e khoản 1.1 (chi thù lao cho giảng viên) Điều 3 Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức:

“Riêng đối với các giảng viên chuyên nghiệp làm nhiệm vụ giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, thì số giờ giảng vượt định mức được thanh toán theo quy định hiện hành về chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập, không trả thù lao giảng viên theo mức quy định nêu trên. Trường hợp các giảng viên này được mời tham gia giảng dạy tại các lớp học do các cơ sở đào tạo khác tổ chức thì vẫn được hưởng theo chế độ thù lao giảng viên theo quy định. Mức thanh toán chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với giảng viên như sau:

- Giảng viên cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ, cơ quan trung ương, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Số giờ giảng vượt định mức được thanh toán theo quy định hiện hành về chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với giảng viên các trường đại học;

- Giảng viên cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quận, huyện, thị xã: Số giờ giảng vượt định mức được thanh toán theo quy định hiện hành về chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với giảng viên các trường Trung học chuyên nghiệp”.

Như vậy, đối với các giảng viên chuyên nghiệp thuộc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tham gia giảng dạy các lớp học ngắn hạn thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 139/2010/TT-BTC sẽ không được thanh toán tiền thù lao giảng viên mà được thanh toán số giờ giảng vượt định mức theo quy định từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo quy định tại điểm e Khoản 1.1 (chi thù lao cho giảng viên) Điều 3 Thông tư số 139/2010/TT-BTC nêu trên.

 

Nguồn chinhsachonline.chinhphu.vn


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.