12/08/2018

Đỗ đại học mới chỉ là bước khởi đầu cho một tương lai sau này, nếu các em sinh viên không biết phấn đấu thì đến một lúc nào đó sẽ rơi vào bi kịch của cuộc đời.


“Tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục đi đôi với hoàn thiện cơ chế công khai, minh bạch, đảm bảo sự giám sát của cơ quan nhà nước, của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân”(trích Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012)