Tôi đóng BHXH được 12 năm, vợ tôi đóng BHXH được 6 năm, sinh con vào cuối tháng 3/2017 (sinh thường). Theo quy định, tôi được nghỉ 5 ngày làm việc hưởng chế độ thai sản, vì lý do cá nhân tôi không nghỉ việc để hưởng chế độ theo quy định. Xin hỏi, nếu tôi không nghỉ việc để hưởng chế độ thai sản của vợ thì có được thanh toán BHXH không?

“Tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục đi đôi với hoàn thiện cơ chế công khai, minh bạch, đảm bảo sự giám sát của cơ quan nhà nước, của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân”(trích Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012)