Nhân viên bị sảy thai và phải nghỉ 20 ngày và đơn vị không đóng bảo hiểm cho người lao động này? Vậy đây được coi là có đóng bảo hiểm xã hội không, có được xem là gián đoạn thời gian đóng bảo hiểm xã hội?

“Tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục đi đôi với hoàn thiện cơ chế công khai, minh bạch, đảm bảo sự giám sát của cơ quan nhà nước, của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân”(trích Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012)