21/09/2018

Theo GS.TS Võ Văn Sen, ở bất kỳ lĩnh vực nào trong mô hình đại học nghiên cứu của ĐHQG-HCM hiện nay cũng cần lấy tinh thần khai phóng và những triết lý nhân văn làm nền tảng.


“Tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục đi đôi với hoàn thiện cơ chế công khai, minh bạch, đảm bảo sự giám sát của cơ quan nhà nước, của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân”(trích Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012)